Termomodernizacja budynku przy ulicy Łęczyckiej w Elblągu wraz z wyminą źródła ciepła.


RPWM.04.02.00-28-0105/16-00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | Oś priorytetowa 4 Efektywność
Energetyczna | Działanie 4.2. Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP | Miejsce realizacji projektu Warmińsko-mazurskie | Elbląg | Elbląg

TYTUŁ ZAMÓWIENIA:

1. Roboty budowlane związane z termomodernizacją obiektu handlowo-usługowego oraz
montaż układu fotowoltaicznego o mocy do 37 kWh w oparciu o panele na budynku
produkcyjno-biurowym zlokalizowanym przy ul. Łęczyckiej 29 w Elblągu.

Oferta w formie załącznika: Zapytanie ofertowe nr1
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

2. Roboty budowlane związane z termomodernizacją obiektu handlowo-usługowego
zlokalizowanego przy ulicy Łęczyckiej 29 w Elblągu wraz z wymianą źródła ciepła- zakup i
instalacja gruntowej pompa ciepła wraz z maszynownią, modułem chłodzącym oraz dolnym
źródłem. Modernizacja instalacji wewnętrznej – ogrzewanie podłogowe. Pompa ciepła ze
sprężarka inwerterową o mocy 44 kW.

Oferta w formie załącznika: Zapytanie ofertowe nr 2
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Pozostałe załączniki do pobrania w celu wysłania oferty:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3 - Harmonogram prac budowlanych
Załącznik nr 4 - Klauzula zachowania poufności

Akceptuję regulamin oraz politykę prywatności sklepu.